Separatori (1-250 l/s)

Separatori koriste razliku u specifičnoj težini vode i lakih tekućina (ulja i benzini) i na taj način izdvajaju (separiraju) zagađene tvari od voda koje se ispuštaju u kanalizacioni sustav ili prijemni vodotok.

Ugrađuju se u zemlju i spajaju na postojeće cijevi za odvodnju, rade bez potrošnje energije.

U separatoru se povećanjem presjeka tečenja smanjuje brzina protoka mješavine otpadne vode i ulja. Smanjenjem brzine tečenja teže čestice padaju i talože se na dnu separatora, dok se lakše čestice izdižu na površinu gdje tvore plivajući sloj ulja (koji se može odvajati ručno ili automatski). Sitne čestice u koloidnom stanju nije moguće izdvojiti površinskim odvajanjem u standardnim separatorima. Za to bi bila potrebna znatno veća površina separatora. Primjenom koalescentnog filtera moguće je izdvojiti sitne čestice ulja koje se hvataju na površinu koalescentnog materijala (adsorpcija). Prijanjanjem na koalescentni materijal čestice ulja tvore na površini uljni film. Kada film postigne određenu debljinu postaje nestabilan, odvaja se od koalescentnog materijala i u vidu veće kapljice ispliva na površinu separatora.

Tehnička izvedba

Zavarena konstrukcija od crnog čeličnog lima, cijevi i profila koja omogućava ugradnju u zemlju, s vanjske strane premazana bitumenom a s unutarnje bojom za spremnike benzina i ulja. Konstrukcija omogućava organiziran transport i ugradnju na sustav oborinskih ili tehnoloških voda te jednostavno održavanje. Lijevanoželjezni poklopci određeni su projektom ovisno od mjesta ugradnje (prometna ili zelena površina).

Ovisno o veličini separatora, možemo ih proizvesti sa dva ili tri kontrolna okna

PODRUČJE PRIMJENE

  • parkirališta i javne garaže
  • auto-servisi i servisne radionice
  • auto-praonice
  • vozni parkovi i tvornički krugovi
  • benzinske crpke
  • nadzemna spremišta loživog ulja
  • aerodromi i vojarne

Ugrađuju se na svim mjestima gdje je potrebno mehaničko odvajanje ulja iz otpadne vode. Odvodnja zauljenih voda obavezno se izvodi preko odvajača (separatora) odvojeno od odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. DIMENZIONIRANJE SEPARATORA vršimo prema informacijama koje dobijemo od korisnika/kupca, sukladno normama HRN EN 858-1.

KAPACITETI: od 1 do 250 l/s, ili veći (po potrebi).

Svi separatori imaju garanciju 2 g. osiguran servis.

U MOGUĆNOSTI SMO PROIZVESTI SEPARATORE SVIH DIMENZIJA, PREMA DOGOVORU S NARUČITELJEM!

NAČIN UGRADNJE SEPARATORA

Separator se ugrađuje u zemlju, iskopom jame (čije dimenzije su određene veličinom separatora), na pripremljenu ravnu betonsku podlogu debljine 20 cm i priključuje se na sustav oborinskih ili tehnoloških voda na planiranoj lokaciji. Prije spuštanja separatora na podlogu važno ga je pravilno okrenuti u odnosu na sustav odvodnje i smjer protoka vode. Spuštanje separatora na izniveliranu horizontalnu podlogu obavlja se dizalicom pomoću četverokrakih čeličnih užadi koje se hvataju za nosače na separatoru (radi zaštite boje).

Nakon polaganja separatora na betonsku podlogu spoje se cijevi s gumenim brtvama na ulaz i izlaz iz separatora. Dovodni cjevovod treba imati pad od minimalno 1% radi smanjenja prianjanja ulja na stijenke cjevovoda. Potrebno je istovremeno odzračiti dovodni i odvodni cjevovod, koje se može spojiti direktno ili preko prijelaznih komada (prirubnica, PVC/čelik i sl.) primjenom posebnih uljootpornih brtvi koje garantiraju vodonepropusnost i dugotrajnost (guma, silikon, smole i dr.) Obavezno je napuniti separator čistom vodom do razine izlaza i provjeriti nepropusnost spojeva te zapisnički konstatirati da nema propuštanja spojeva.

Uzemljenje separatora izvodi se preko zavarenog priključka za uzemljenje a veže se preko ulaznog otvora separatora pomoću pocinčane trake na sustav uzemljenja objekta. Zasipa ga se sa zemljom (ili ga se obljeva betonom) i poravnava teren a površinu terena treba prilagoditi okolišu. Preporuča se kod zatrpavanja zemljom uz vanjsku stranu separatora staviti 10-20 cm pijeska, radi zaštite boje. Potrebno je osigurati dovoljan prostor za neometan pristup separatoru radi čišćenja i održavanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.